Radio Anchors/Programme Producers:
      1. Dr. Ditimoni Gogoi
      2. Mrs. Prapalika Sarmah
      3. Mrs. Mridusmita Sarmah
      4. Mrs. Madhukrishna Borthakur
      5. Mr. Sarifuz Zaman
      6. Mrs. Sangeeta Choudhury Mena
      7. Mrs. Bhanu Gohain
      8. Mr. Manoj Deka
      9. Mrs. Reetu Gogoi